Siit leiate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas kasutatavaid termineid koos vastetega inglise (ja teistes) keeltes valdkondade kaupa. Toodud on kolme valdkonna terminid: .lennundus, intellektuaalomandi kaitse ja side.


Lennunduse valdkonnas on siia koondatud termineid, mida on kasutatud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni ICAO, Euroopa Liidu ja Eesti siseriiklikes nõuetes ning teistes lennundusalastes dokumentides eesmärgiga neid korrastada ja süstematiseerida ning vajadusel töötada välja uut lennunduse oskussõnavara.
Nimetatud eesmärgil on loodud lennunduse erinevate valdkondade spetsialistidest koosnev lennundusterminoloogia komisjon, mille tööd korraldab Lennuamet. Komisjoni poolt kinnitatud terminid on terminite sirvimisvaates märgitud sinisel taustal (staatus - komisjoni poolt kinnitatud), komisjonis arutusel olevad terminid on märgitud rohelisel taustal (staatus - komisjonis arutusel). Kollasel taustal on hetkel tõlkeprobleemi kujutavad terminid.


Intellektuaalomandi, täpsemalt tööstusomandi (leiutiste, kauba- ja teenindusmärkide, tööstusdisainilahenduste, mikrolülituse topoloogiate, geograafiliste tähiste) õiguskaitsega on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas kõige tihedamalt seotud kolm üksust: Patendiamet, Eesti Patendiraamatukogu ja Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon. Terminite valikul on lähtunud maailma teiste patendiametite praktikast. Lisaks terminitele on toodud valdkonna oluliste rahvusvaheliste kokkulepete pealkirju ja organisatsioonide nimetusi. Ülemaailmselt koordineerib intellektuaalomandi valdkonda Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon e ingliskeelse lühendiga WIPO.


Elektroonilise side terminid on esitatud eesmärgiga ühtlustada eelkõige regulatiivsetes tekstides kasutatavat terminoloogiat. Lisatud on termineid nii seaduste-määruste tõlkimise protsessis kui ka igapäevaselt esilekerkinud tõlkeprobleemide lahendamiseks, samuti on toodud Euroopa Komisjoni juures tegutsevate tõlkide poolt küsitud terminid.


Terminite kohta võite saata oma kommentaare ja ettepanekuid aadressil terminid@mkm.ee.